Specjalistyczne us​ł​ugi w zakresie integracji i wizualizacji systemów bezpiecze​ń​stwa  opartych o ​PSIM.

=

Gwarantujemy wartość dodaną

=

Prowadzimy zaawansowane szkolenia

=

Stosujemy efektywne technologie

Kim jesteśmy?

ProSecurity Polska Sp. z o.o. powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi w zakresie integracji i wizualizacji systemów bezpieczeństwa, w oparciu o systemy informatyczne klasy PSIM (Physical Security Information Management).

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, w naszej codziennej pracy, łamiemy standardy, jednocześnie skupiając się na poszukiwaniu wartości dodanej dla użytkowników systemów PSIM, poprzez analizę procesów, ich optymalizację, efektywne „łączenie” danych dostępnych z integrowanych podsystemów, budowanie świadomości, wśród użytkowników końcowych, jak i Inwestorów.

Jeste​ś​my w pierwszej kolejno​ś​ci ​Firm​ą konsultingow​ą​, nastawion​ą na cel i efekt ko​ń​cowy, która do realizacji swoich projektów stosuje najbardziej efektywne technologie i in​żyniersk​ą wiedz​ę​. Nasze do​ś​wiadczenie zawodowe zosta​ł​o zdobyte w ramach licznych projektów doradczych, wdrożeniowych i rozwojowych systemów klasy PSIM,  prowadzonych w różnych sektorach przedsi​ę​biorstw.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie efektywnego i szybkiego dostępu do informacji, w pełni świadomemu użytkownikowi – stąd duży nacisk kładziemy na pracę z Klientem, jak i zaawansowane szkolenia dla operatorów, podnoszące świadomość skali obecnie występujących zagrożeń w różnych przekrojach. Mamy świadomość, iż dostarczane przez nas rozwiązania są jedynie narzędziami w rękach ich użytkowników.

Nasze usługi

ProSecurity PSIM Challenge

Us​ługa polegająca na audycie potrzeb i oczekiwań potencjalnego Inwestora, w zakresie wymaganej integracji i wizualizacji procesów.

ProSecurity PSIM Design

Us​ługa polegająca zaprojektowaniu systemu klasy PSIM (wykonanie dokumentacji projektowej), w odniesieniu do zdefiniowanych wymagań oraz potrzeb.

ProSecurity PSIM Audit

Us​ługa polegająca na audycie procesów, procedur, etc. oraz ich aktualnego odzwierciedlenia we wdrożonym i użytkownym systemie klasy PSIM.

ProSecurity PSIM Start

Usługa polegająca na uruchomieniu, konfiguracji i parametryzacji systemu klasy PSIM, w
istniejącym środowisku bądź w ramach nowych, kompletnych instalacji systemów
bezpieczeństwa.

ProSecurity PSIM Service

Usługa polegająca na utrzymaniu zainstalowanego systemu PSIM, wraz z ich okresową aktualizacją i bieżącemu rozwojowi.

Security Design

Usługa polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej systemów
niskoprądowych w ramach nowych obiektów, jak i przebudów oraz aranżacji już istniejących
obiektów.

Security Audit

Usługa polegająca na weryfikacji zainstalowanych systemów bezpieczeństwa w ramach istniejących obiektów lub realizowanych prac uruchomieniowych.

Security Start

Usługa polegająca na uruchomieniu systemów bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi
dokumentacji projektowej oraz założenia scenariusza pożarowego.

Security Service

Usługa polega na okresowych czynności serwisowych systemów bezpieczeństwa
wynikających z przepisów prawa, polskimi normami, wytycznymi Producentów
poszczególnych systemów.

Adres:

ProSecurity Polska sp. z o.o.

ul. Batalionów Chłopskich 8 lok. 18
81-452 Gdynia

Oddział Poznań :

ul. Nieszawska 1
61-022 Poznań

biuro@prosecuritypolska.pl 

Masz pytania? Pisz śmiało